تعداد مدارک : 32198
مدارک شناخته شده : 18557
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
135
%0.7
100
فلسفه و روانشناسی
111
%0.6
200
دین
698
%3.8
300
علوم اجتماعی
385
%2.1
400
زبان
3464
%18.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
20
%0.1
600
فناوری (علوم کاربردی)
28
%0.2
700
هنرها
279
%1.5
800
ادبیات (آثار ادبی)
11579
%62.4
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
1858
%10.0