تعداد مدارک : 12429
مدارک شناخته شده : 5261
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
3
%0.1
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
4443
%84.5
C
علوم کمکی تاریخ
23
%0.4
D
تاریخ
298
%5.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
G
جغرافیا
14
%0.3
H
علوم اجتماعی
35
%0.7
J
علوم سیاسی
43
%0.8
K
حقوق
4
%0.1
L
آموزش و پروش
3
%0.1
N
هنرهای تجسمی
3
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
358
%6.8
Q
علوم
1
%0.0
R
علوم پزشکی
1
%0.0
U
علوم نظامی
2
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
26
%0.5