تعداد مدارک : 36982
مدارک شناخته شده : 33374
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
95
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
8459
%25.3
C
علوم کمکی تاریخ
102
%0.3
D
تاریخ
2084
%6.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
263
%0.8
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
98
%0.3
G
جغرافیا
412
%1.2
H
علوم اجتماعی
3654
%10.9
J
علوم سیاسی
711
%2.1
K
حقوق
948
%2.8
L
آموزش و پروش
898
%2.7
M
موسیقی
103
%0.3
N
هنرهای تجسمی
422
%1.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
10763
%32.2
Q
علوم
2240
%6.7
R
علوم پزشکی
815
%2.4
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
87
%0.3
T
فنآوری
993
%3.0
U
علوم نظامی
82
%0.2
V
علوم دریایی
18
%0.1
W
حرفه پزشکی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
124
%0.4