تعداد مدارک : 25782
مدارک شناخته شده : 23672
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
39
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
16455
%69.5
C
علوم کمکی تاریخ
194
%0.8
D
تاریخ
4147
%17.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
11
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
4
%0.0
G
جغرافیا
103
%0.4
H
علوم اجتماعی
351
%1.5
J
علوم سیاسی
209
%0.9
K
حقوق
99
%0.4
L
آموزش و پروش
96
%0.4
M
موسیقی
3
%0.0
N
هنرهای تجسمی
102
%0.4
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
1285
%5.4
Q
علوم
49
%0.2
R
علوم پزشکی
33
%0.1
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
6
%0.0
T
فنآوری
21
%0.1
U
علوم نظامی
46
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
419
%1.8