تعداد مدارک : 22501
مدارک شناخته شده : 20385
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
40
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
14351
%69.5
C
علوم کمکی تاریخ
172
%0.8
D
تاریخ
3568
%17.3
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
9
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
3
%0.0
G
جغرافیا
88
%0.4
H
علوم اجتماعی
282
%1.4
J
علوم سیاسی
181
%0.9
K
حقوق
87
%0.4
L
آموزش و پروش
85
%0.4
M
موسیقی
3
%0.0
N
هنرهای تجسمی
88
%0.4
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
1141
%5.5
Q
علوم
37
%0.2
R
علوم پزشکی
27
%0.1
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
7
%0.0
T
فنآوری
17
%0.1
U
علوم نظامی
38
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
421
%2.0