تعداد مدارک : 25044
مدارک شناخته شده : 22929
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
39
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
15912
%69.4
C
علوم کمکی تاریخ
190
%0.8
D
تاریخ
4032
%17.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
11
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
4
%0.0
G
جغرافیا
102
%0.4
H
علوم اجتماعی
330
%1.4
J
علوم سیاسی
205
%0.9
K
حقوق
94
%0.4
L
آموزش و پروش
96
%0.4
M
موسیقی
3
%0.0
N
هنرهای تجسمی
98
%0.4
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
1254
%5.5
Q
علوم
46
%0.2
R
علوم پزشکی
32
%0.1
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
6
%0.0
T
فنآوری
20
%0.1
U
علوم نظامی
44
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
411
%1.8