تعداد مدارک : 12318
مدارک شناخته شده : 11197
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
612
%5.4
100
فلسفه و روانشناسی
704
%6.3
200
دین
1572
%14.0
300
علوم اجتماعی
1362
%12.1
400
زبان
269
%2.4
500
علوم طبیعی و ریاضیات
514
%4.6
600
فناوری
988
%8.8
700
هنرها
556
%5.0
800
ادبیات (آثار ادبی)
2934
%26.1
900
جغرافیا و تاریخ
1719
%15.3