تعداد مدارک : 8738
مدارک شناخته شده : 8384
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
17
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
5439
%63.9
C
علوم کمکی تاریخ
23
%0.3
D
تاریخ (عمومی)
1017
%11.9
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
8
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
28
%0.3
H
علوم اجتماعی (عمومی)
214
%2.5
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
58
%0.7
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
41
%0.5
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
131
%1.5
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای تجسمی
15
%0.2
P
زبان شناسی، علم زبان
1121
%13.2
Q
علوم
150
%1.8
R
علوم پزشکی (کلیات)
96
%1.1
S
کشاورزی (کلیات)
4
%0.0
T
فنآوری (کلیات)
77
%0.9
U
علوم نظامی (کلیات)
11
%0.1
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
65
%0.8