تعداد مدارک : 8162
مدارک شناخته شده : 7693
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
310
%4.0
100
فلسفه و روانشناسی
291
%3.7
200
دین
1789
%22.9
300
علوم اجتماعی
748
%9.6
400
زبان
149
%1.9
500
علوم طبیعی و ریاضیات
252
%3.2
600
فناوری
573
%7.3
700
هنرها
314
%4.0
800
ادبیات (آثار ادبی)
2265
%29.0
900
جغرافیا و تاریخ
1112
%14.3