تعداد مدارک : 11663
مدارک شناخته شده : 11662
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
35
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
6268
%53.7
C
علوم کمکی تاریخ
62
%0.5
D
تاریخ (عمومی)
2416
%20.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
47
%0.4
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
10
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
29
%0.2
H
علوم اجتماعی (عمومی)
588
%5.0
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
1150
%9.9
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
543
%4.7
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
26
%0.2
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای تجسمی
9
%0.1
P
زبان شناسی، علم زبان
237
%2.0
Q
علوم
41
%0.4
R
علوم پزشکی (کلیات)
5
%0.0
T
فنآوری (کلیات)
7
%0.1
U
علوم نظامی (کلیات)
50
%0.4
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
138
%1.2