تعداد مدارک : 9539
مدارک شناخته شده : 3153
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
298
%3.4
100
فلسفه و روانشناسی
341
%3.9
200
دین
1948
%22.0
300
علوم اجتماعی
828
%9.3
400
زبان
154
%1.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
321
%3.6
600
فناوری
618
%7.0
700
هنرها
278
%3.1
800
ادبیات (آثار ادبی)
2783
%31.4
900
جغرافیا و تاریخ
1288
%14.5