تعداد مدارک : 10798
مدارک شناخته شده : 10316
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
534
%4.8
100
فلسفه و روانشناسی
574
%5.2
200
دین
2412
%21.8
300
علوم اجتماعی
1007
%9.1
400
زبان
193
%1.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
504
%4.5
600
فناوری
1115
%10.1
700
هنرها
455
%4.1
800
ادبیات (آثار ادبی)
2811
%25.4
900
جغرافیا و تاریخ
1477
%13.3