تعداد مدارک : 7097
مدارک شناخته شده : 6412
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
229
%3.6
100
فلسفه و روانشناسی
259
%4.0
200
دین
1847
%28.7
300
علوم اجتماعی
496
%7.7
400
زبان
90
%1.4
500
علوم طبیعی و ریاضیات
132
%2.1
600
فناوری
379
%5.9
700
هنرها
206
%3.2
800
ادبیات (آثار ادبی)
1990
%30.9
900
جغرافیا و تاریخ
810
%12.6