تعداد مدارک : 14163
مدارک شناخته شده : 13216
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
463
%3.4
100
فلسفه و روانشناسی
550
%4.1
200
دین
2807
%20.7
300
علوم اجتماعی
1429
%10.6
400
زبان
266
%2.0
500
علوم طبیعی و ریاضیات
636
%4.7
600
فناوری
1039
%7.7
700
هنرها
536
%4.0
800
ادبیات (آثار ادبی)
3681
%27.2
900
جغرافیا و تاریخ
2136
%15.8