تعداد مدارک : 18618
مدارک شناخته شده : 17758
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
696
%3.8
100
فلسفه و روانشناسی
924
%5.1
200
دین
3593
%19.8
300
علوم اجتماعی
2184
%12.1
400
زبان
280
%1.5
500
علوم طبیعی و ریاضیات
796
%4.4
600
فناوری
1452
%8.0
700
هنرها
861
%4.8
800
ادبیات (آثار ادبی)
4408
%24.3
900
جغرافیا و تاریخ
2915
%16.1