تعداد مدارک : 15428
مدارک شناخته شده : 14784
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
534
%3.6
100
فلسفه و روانشناسی
660
%4.4
200
دین
2883
%19.2
300
علوم اجتماعی
2021
%13.4
400
زبان
341
%2.3
500
علوم طبیعی و ریاضیات
711
%4.7
600
فناوری
1258
%8.4
700
هنرها
614
%4.1
800
ادبیات (آثار ادبی)
3783
%25.2
900
جغرافیا و تاریخ
2229
%14.8