تعداد مدارک : 16780
مدارک شناخته شده : 15702
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
550
%3.5
100
فلسفه و روانشناسی
802
%5.1
200
دین
3085
%19.5
300
علوم اجتماعی
2009
%12.7
400
زبان
274
%1.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
757
%4.8
600
فناوری
1303
%8.2
700
هنرها
674
%4.3
800
ادبیات (آثار ادبی)
4033
%25.4
900
جغرافیا و تاریخ
2365
%14.9