تعداد مدارک : 244447
مدارک شناخته شده : 242954
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
6757
%2.9
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
33256
%14.1
C
علوم کمکی تاریخ
3153
%1.3
D
تاریخ (عمومی)
27385
%11.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
1476
%0.6
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
746
%0.3
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
5511
%2.3
H
علوم اجتماعی (عمومی)
23235
%9.9
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
4488
%1.9
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
5580
%2.4
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
5244
%2.2
M
موسیقی
1632
%0.7
N
هنرهای تجسمی
6427
%2.7
P
زبان شناسی، علم زبان
52835
%22.4
Q
علوم
19334
%8.2
R
علوم پزشکی (کلیات)
11904
%5.1
S
کشاورزی (کلیات)
4640
%2.0
T
فنآوری (کلیات)
16286
%6.9
U
علوم نظامی (کلیات)
847
%0.4
V
علوم دریایی (کلیات)
183
%0.1
W
حرفه پزشکی (متخصص سلامت)
4
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
4511
%1.9