تعداد مدارک : 29998
مدارک شناخته شده : 29985
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
290
%1.0
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
10207
%34.0
C
علوم کمکی تاریخ
295
%1.0
D
تاریخ
371
%1.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
147
%0.5
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
69
%0.2
G
جغرافیا
1377
%4.6
H
علوم اجتماعی
4416
%14.7
J
علوم سیاسی
933
%3.1
K
حقوق
1462
%4.9
L
آموزش و پروش
5137
%17.1
M
موسیقی
600
%2.0
N
هنرهای تجسمی
77
%0.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
641
%2.1
Q
علوم
591
%2.0
R
علوم پزشکی
2292
%7.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
68
%0.2
T
فنآوری
341
%1.1
U
علوم نظامی
186
%0.6
V
علوم دریایی
32
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
453
%1.5