تعداد مدارک : 17003
مدارک شناخته شده : 14569
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
67
%0.5
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
3612
%24.8
C
علوم کمکی تاریخ
76
%0.5
D
تاریخ (عمومی)
1089
%7.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
14
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
18
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
453
%3.1
H
علوم اجتماعی (عمومی)
1144
%7.8
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
114
%0.8
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
85
%0.6
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
1192
%8.2
M
موسیقی
20
%0.1
N
هنرهای تجسمی
356
%2.4
P
زبان شناسی، علم زبان
2800
%19.2
Q
علوم
1686
%11.6
R
علوم پزشکی (کلیات)
854
%5.9
S
کشاورزی (کلیات)
242
%1.7
T
فنآوری (کلیات)
693
%4.8
U
علوم نظامی (کلیات)
14
%0.1
V
علوم دریایی (کلیات)
2
%0.0
W
حرفه پزشکی (متخصص سلامت)
2
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
56
%0.4