تعداد مدارک : 15631
مدارک شناخته شده : 14910
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
401
%2.7
100
فلسفه و روانشناسی
818
%5.4
200
دین
3536
%23.5
300
علوم اجتماعی
1924
%12.8
400
زبان
304
%2.0
500
علوم طبیعی و ریاضیات
826
%5.5
600
فناوری
1265
%8.4
700
هنرها
531
%3.5
800
ادبیات (آثار ادبی)
3187
%21.2
900
جغرافیا و تاریخ
2275
%15.1