تعداد مدارک : 95716
مدارک شناخته شده : 88196
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
208
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
17654
%20.0
C
علوم کمکی تاریخ
516
%0.6
D
تاریخ
7789
%8.8
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
191
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
115
%0.1
G
جغرافیا
1814
%2.1
H
علوم اجتماعی
10282
%11.7
J
علوم سیاسی
1833
%2.1
K
حقوق
3326
%3.8
L
آموزش و پروش
1676
%1.9
M
موسیقی
145
%0.2
N
هنرهای تجسمی
3284
%3.7
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
13124
%14.9
Q
علوم
11246
%12.8
R
علوم پزشکی
1961
%2.2
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1418
%1.6
T
فنآوری
10101
%11.5
U
علوم نظامی
300
%0.3
V
علوم دریایی
20
%0.0
W
حرفه پزشکی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
1190
%1.3