تعداد مدارک : 12925
مدارک شناخته شده : 12199
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
466
%3.8
100
فلسفه و روانشناسی
676
%5.5
200
دین
1888
%15.3
300
علوم اجتماعی
1395
%11.3
400
زبان
230
%1.9
500
علوم طبیعی و ریاضیات
689
%5.6
600
فناوری
1246
%10.1
700
هنرها
646
%5.2
800
ادبیات (آثار ادبی)
3358
%27.3
900
جغرافیا و تاریخ
1713
%13.9