تعداد مدارک : 27461
مدارک شناخته شده : 27444
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
50
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
2126
%7.7
C
علوم کمکی تاریخ
56
%0.2
D
تاریخ (عمومی)
1104
%4.0
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
21
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
13
%0.0
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
1024
%3.7
H
علوم اجتماعی (عمومی)
2266
%8.3
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
142
%0.5
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
201
%0.7
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
595
%2.2
M
موسیقی
22
%0.1
N
هنرهای تجسمی
675
%2.5
P
زبان شناسی، علم زبان
2133
%7.8
Q
علوم
7120
%25.9
R
علوم پزشکی (کلیات)
702
%2.6
S
کشاورزی (کلیات)
1504
%5.5
T
فنآوری (کلیات)
7380
%26.9
U
علوم نظامی (کلیات)
26
%0.1
V
علوم دریایی (کلیات)
11
%0.0
W
حرفه پزشکی (متخصص سلامت)
1
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
272
%1.0