تعداد مدارک : 42278
مدارک شناخته شده : 33014
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
82
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
5498
%16.7
C
علوم کمکی تاریخ
124
%0.4
D
تاریخ
2303
%7.0
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
91
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
42
%0.1
G
جغرافیا
362
%1.1
H
علوم اجتماعی
2974
%9.0
J
علوم سیاسی
887
%2.7
K
حقوق
1533
%4.6
L
آموزش و پروش
745
%2.3
M
موسیقی
29
%0.1
N
هنرهای تجسمی
1125
%3.4
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
6247
%18.9
Q
علوم
4641
%14.1
R
علوم پزشکی
3568
%10.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
278
%0.8
T
فنآوری
1678
%5.1
U
علوم نظامی
97
%0.3
V
علوم دریایی
2
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
708
%2.1