تعداد مدارک : 5568
مدارک شناخته شده : 5558
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
کلیات، آثار عمومی
17
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
3689
%66.2
C
علوم کمکی تاریخ
28
%0.5
D
تاریخ (عمومی)
484
%8.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
G
جغرافیا
12
%0.2
H
علوم اجتماعی
315
%5.7
J
علوم سیاسی
59
%1.1
K
حقوق
77
%1.4
L
آموزش و پرورش
210
%3.8
N
هنرهای زیبا
7
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
435
%7.8
Q
علوم
63
%1.1
R
علوم پزشکی
38
%0.7
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1
%0.0
T
فنآوری
15
%0.3
U
علوم نظامی
5
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
114
%2.0