تعداد مدارک : 32344
مدارک شناخته شده : 31700
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
950
%3.3
100
فلسفه و روانشناسی
1635
%5.7
200
دین
7746
%26.8
300
علوم اجتماعی
2941
%10.2
400
زبان
561
%1.9
500
علوم طبیعی و ریاضیات
2409
%8.3
600
فناوری
4014
%13.9
700
هنرها
893
%3.1
800
ادبیات (آثار ادبی)
4530
%15.7
900
جغرافیا و تاریخ
3183
%11.0