تعداد مدارک : 57364
مدارک شناخته شده : 46802
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
370
%0.8
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
23073
%49.3
C
علوم کمکی تاریخ
380
%0.8
D
تاریخ
6390
%13.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
146
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
48
%0.1
G
جغرافیا
405
%0.9
H
علوم اجتماعی
3622
%7.7
J
علوم سیاسی
1479
%3.2
K
حقوق
2515
%5.4
L
آموزش و پروش
735
%1.6
M
موسیقی
38
%0.1
N
هنرهای تجسمی
333
%0.7
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
4820
%10.3
Q
علوم
528
%1.1
R
علوم پزشکی
642
%1.4
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
7
%0.0
T
فنآوری
144
%0.3
U
علوم نظامی
198
%0.4
V
علوم دریایی
6
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
923
%2.0