تعداد مدارک : 142184
مدارک شناخته شده : 123647
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
479
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
43063
%36.0
C
علوم کمکی تاریخ
1192
%1.0
D
تاریخ
30367
%25.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
366
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
85
%0.1
G
جغرافیا
1723
%1.4
H
علوم اجتماعی
5258
%4.4
J
علوم سیاسی
2328
%1.9
K
حقوق
1755
%1.5
L
آموزش و پروش
810
%0.7
M
موسیقی
577
%0.5
N
هنرهای تجسمی
2818
%2.4
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
20410
%17.1
Q
علوم
2588
%2.2
R
علوم پزشکی
1078
%0.9
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
348
%0.3
T
فنآوری
723
%0.6
U
علوم نظامی
368
%0.3
V
علوم دریایی
87
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
3152
%2.6