تعداد مدارک : 142184
مدارک شناخته شده : 123647
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
488
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
44816
%36.2
C
علوم کمکی تاریخ
1229
%1.0
D
تاریخ
31386
%25.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
376
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
85
%0.1
G
جغرافیا
1773
%1.4
H
علوم اجتماعی
5448
%4.4
J
علوم سیاسی
2398
%1.9
K
حقوق
1808
%1.5
L
آموزش و پروش
863
%0.7
M
موسیقی
582
%0.5
N
هنرهای تجسمی
2888
%2.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
20959
%17.0
Q
علوم
2669
%2.2
R
علوم پزشکی
1096
%0.9
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
358
%0.3
T
فنآوری
737
%0.6
U
علوم نظامی
375
%0.3
V
علوم دریایی
88
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
3225
%2.6