تعداد مدارک : 31640
مدارک شناخته شده : 28506
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
کلیات، آثار عمومی
167
%0.6
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
12818
%45.3
C
علوم کمکی تاریخ
279
%1.0
D
تاریخ (عمومی)
4443
%15.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
32
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
27
%0.1
G
جغرافیا (کلیات). اطلس. نقشه
367
%1.3
H
علوم اجتماعی (کلیات)
982
%3.5
J
علوم سیاسی
286
%1.0
K
حقوق
240
%0.8
L
آموزش و پرورش
178
%0.6
M
موسیقی
54
%0.2
N
هنرهای زیبا
531
%1.9
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
5215
%18.4
Q
علوم
705
%2.5
R
علوم پزشکی
362
%1.3
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
70
%0.2
T
فنآوری
243
%0.9
U
علوم نظامی
41
%0.1
V
علوم دریایی (عمومی)
7
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
1253
%4.4