تعداد مدارک : 16772
مدارک شناخته شده : 13589
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
489
%3.6
100
فلسفه و روانشناسی
902
%6.6
200
دین
4166
%30.7
300
علوم اجتماعی
1476
%10.9
400
زبان
433
%3.2
500
علوم طبیعی و ریاضیات
1082
%8.0
600
فناوری (علوم کاربردی)
1793
%13.2
700
هنرها
477
%3.5
800
ادبیات (آثار ادبی)
1230
%9.1
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
1541
%11.3