تعداد مدارک : 34792
مدارک شناخته شده : 31221
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
2084
%6.7
100
فلسفه و روانشناسی
1807
%5.8
200
دین
6738
%21.6
300
علوم اجتماعی
4115
%13.2
400
زبان
904
%2.9
500
علوم طبیعی و ریاضیات
2670
%8.6
600
فناوری (علوم کاربردی)
7381
%23.6
700
هنرها
1255
%4.0
800
ادبیات (آثار ادبی)
1610
%5.2
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
2657
%8.5