تعداد مدارک : 19033
مدارک شناخته شده : 15235
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
944
%6.2
100
فلسفه و روانشناسی
806
%5.3
200
دین
2760
%18.1
300
علوم اجتماعی
1592
%10.4
400
زبان
720
%4.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
2203
%14.5
600
فناوری (علوم کاربردی)
1763
%11.6
700
هنرها
892
%5.9
800
ادبیات (آثار ادبی)
1940
%12.7
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
1615
%10.6