تعداد مدارک : 17666
مدارک شناخته شده : 15456
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
1388
%9.0
100
فلسفه و روانشناسی
945
%6.1
200
دین
1441
%9.3
300
علوم اجتماعی
1820
%11.8
400
زبان
491
%3.2
500
علوم طبیعی و ریاضیات
1612
%10.4
600
فناوری (علوم کاربردی)
4599
%29.8
700
هنرها
807
%5.2
800
ادبیات (آثار ادبی)
1286
%8.3
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
1067
%6.9