تعداد مدارک : 61914
مدارک شناخته شده : 57429
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
3237
%5.6
100
فلسفه و روانشناسی
3875
%6.7
200
دین
12421
%21.6
300
علوم اجتماعی
9070
%15.8
400
زبان
1233
%2.1
500
علوم طبیعی و ریاضیات
3162
%5.5
600
فناوری (علوم کاربردی)
14281
%24.9
700
هنرها
2692
%4.7
800
ادبیات (آثار ادبی)
2304
%4.0
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
5154
%9.0