تعداد مدارک : 41852
مدارک شناخته شده : 41843
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
201
%0.5
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
12037
%28.8
C
علوم کمکی تاریخ
153
%0.4
D
تاریخ
2503
%6.0
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
47
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
23
%0.1
G
جغرافیا
815
%1.9
H
علوم اجتماعی
4130
%9.9
J
علوم سیاسی
724
%1.7
K
حقوق
2939
%7.0
L
آموزش و پروش
880
%2.1
M
موسیقی
28
%0.1
N
هنرهای تجسمی
506
%1.2
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
6732
%16.1
Q
علوم
4262
%10.2
R
علوم پزشکی
828
%2.0
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
89
%0.2
T
فنآوری
3783
%9.0
U
علوم نظامی
66
%0.2
V
علوم دریایی
6
%0.0
W
حرفه پزشکی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
1090
%2.6