تعداد مدارک : 45301
مدارک شناخته شده : 45283
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
145
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
16357
%36.1
C
علوم کمکی تاریخ
360
%0.8
D
تاریخ
10033
%22.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
317
%0.7
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
142
%0.3
G
جغرافیا
495
%1.1
H
علوم اجتماعی
5519
%12.2
J
علوم سیاسی
2110
%4.7
K
حقوق
1121
%2.5
L
آموزش و پروش
916
%2.0
M
موسیقی
35
%0.1
N
هنرهای تجسمی
291
%0.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
4937
%10.9
Q
علوم
809
%1.8
R
علوم پزشکی
303
%0.7
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
16
%0.0
T
فنآوری
395
%0.9
U
علوم نظامی
263
%0.6
V
علوم دریایی
2
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
717
%1.6