تعداد مدارک : 12789
مدارک شناخته شده : 10072
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
4
%0.0
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
2745
%27.3
C
علوم کمکی تاریخ
14
%0.1
D
تاریخ
5914
%58.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
38
%0.4
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
G
جغرافیا
9
%0.1
H
علوم اجتماعی
332
%3.3
J
علوم سیاسی
344
%3.4
K
حقوق
138
%1.4
L
آموزش و پروش
22
%0.2
N
هنرهای تجسمی
5
%0.0
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
427
%4.2
Q
علوم
10
%0.1
R
علوم پزشکی
2
%0.0
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
2
%0.0
T
فنآوری
10
%0.1
U
علوم نظامی
34
%0.3
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
21
%0.2