تعداد مدارک : 12539
مدارک شناخته شده : 9779
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
4
%0.0
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
2648
%27.5
C
علوم کمکی تاریخ
13
%0.1
D
تاریخ
5601
%58.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
35
%0.4
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
G
جغرافیا
9
%0.1
H
علوم اجتماعی
323
%3.4
J
علوم سیاسی
336
%3.5
K
حقوق
128
%1.3
L
آموزش و پروش
21
%0.2
N
هنرهای تجسمی
5
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
419
%4.4
Q
علوم
10
%0.1
R
علوم پزشکی
2
%0.0
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1
%0.0
T
فنآوری
9
%0.1
U
علوم نظامی
34
%0.4
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
20
%0.2