تعداد مدارک : 51587
مدارک شناخته شده : 51516
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
251
%0.5
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
23541
%45.7
C
علوم کمکی تاریخ
411
%0.8
D
تاریخ (عمومی)
7649
%14.8
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
126
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
71
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
446
%0.9
H
علوم اجتماعی (عمومی)
2642
%5.1
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
913
%1.8
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
876
%1.7
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
789
%1.5
M
موسیقی
54
%0.1
N
هنرهای تجسمی
263
%0.5
P
زبان شناسی، علم زبان
8827
%17.1
Q
علوم
1847
%3.6
R
علوم پزشکی (کلیات)
1182
%2.3
S
کشاورزی (کلیات)
147
%0.3
T
فنآوری (کلیات)
645
%1.3
U
علوم نظامی (کلیات)
145
%0.3
V
علوم دریایی (کلیات)
3
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
682
%1.3