تعداد مدارک : 48582
مدارک شناخته شده : 48556
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
113
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
27066
%55.7
C
علوم کمکی تاریخ
404
%0.8
D
تاریخ
7020
%14.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
122
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
62
%0.1
G
جغرافیا
405
%0.8
H
علوم اجتماعی
2812
%5.8
J
علوم سیاسی
1535
%3.2
K
حقوق
2568
%5.3
L
آموزش و پروش
541
%1.1
M
موسیقی
23
%0.0
N
هنرهای تجسمی
224
%0.5
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
3782
%7.8
Q
علوم
565
%1.2
R
علوم پزشکی
312
%0.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
17
%0.0
T
فنآوری
111
%0.2
U
علوم نظامی
109
%0.2
V
علوم دریایی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
762
%1.6