تعداد مدارک : 64242
مدارک شناخته شده : 64203
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
317
%0.5
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
18315
%28.5
C
علوم کمکی تاریخ
624
%1.0
D
تاریخ
8163
%12.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
167
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
123
%0.2
G
جغرافیا
768
%1.2
H
علوم اجتماعی
5206
%8.1
J
علوم سیاسی
1112
%1.7
K
حقوق
1009
%1.6
L
آموزش و پروش
662
%1.0
M
موسیقی
269
%0.4
N
هنرهای تجسمی
994
%1.5
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
17421
%27.1
Q
علوم
2797
%4.4
R
علوم پزشکی
2391
%3.7
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
212
%0.3
T
فنآوری
2280
%3.6
U
علوم نظامی
119
%0.2
V
علوم دریایی
14
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
1240
%1.9