تعداد مدارک : 19644
مدارک شناخته شده : 19626
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
22
%0.1
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
18218
%92.8
C
علوم کمکی تاریخ
46
%0.2
D
تاریخ
258
%1.3
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
G
جغرافیا
15
%0.1
H
علوم اجتماعی
44
%0.2
J
علوم سیاسی
28
%0.1
K
حقوق
7
%0.0
L
آموزش و پروش
22
%0.1
N
هنرهای تجسمی
3
%0.0
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
645
%3.3
Q
علوم
55
%0.3
R
علوم پزشکی
20
%0.1
T
فنآوری
7
%0.0
U
علوم نظامی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
234
%1.2