تعداد مدارک : 24009
مدارک شناخته شده : 24001
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
71
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
7468
%31.1
C
علوم کمکی تاریخ
284
%1.2
D
تاریخ
3058
%12.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
65
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
42
%0.2
G
جغرافیا
221
%0.9
H
علوم اجتماعی
1680
%7.0
J
علوم سیاسی
579
%2.4
K
حقوق
221
%0.9
L
آموزش و پروش
201
%0.8
M
موسیقی
194
%0.8
N
هنرهای تجسمی
582
%2.4
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
7901
%32.9
Q
علوم
270
%1.1
R
علوم پزشکی
141
%0.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
4
%0.0
T
فنآوری
366
%1.5
U
علوم نظامی
57
%0.2
V
علوم دریایی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
593
%2.5