تعداد مدارک : 17356
مدارک شناخته شده : 7402
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
28
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
950
%5.9
C
علوم کمکی تاریخ
39
%0.2
D
تاریخ
392
%2.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
21
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
13
%0.1
G
جغرافیا
952
%5.9
H
علوم اجتماعی
2626
%16.4
J
علوم سیاسی
225
%1.4
K
حقوق
1094
%6.8
L
آموزش و پروش
342
%2.1
M
موسیقی
76
%0.5
N
هنرهای تجسمی
2224
%13.9
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
2197
%13.7
Q
علوم
1450
%9.0
R
علوم پزشکی
574
%3.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
300
%1.9
T
فنآوری
2343
%14.6
U
علوم نظامی
35
%0.2
V
علوم دریایی
5
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
150
%0.9