تعداد مدارک : 50896
مدارک شناخته شده : 46521
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
77
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
39030
%83.9
C
علوم کمکی تاریخ
231
%0.5
D
تاریخ
2045
%4.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
5
%0.0
G
جغرافیا
91
%0.2
H
علوم اجتماعی
543
%1.2
J
علوم سیاسی
141
%0.3
K
حقوق
299
%0.6
L
آموزش و پروش
193
%0.4
M
موسیقی
3
%0.0
N
هنرهای تجسمی
31
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
1794
%3.9
Q
علوم
172
%0.4
R
علوم پزشکی
483
%1.0
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
10
%0.0
T
فنآوری
23
%0.0
U
علوم نظامی
23
%0.0
W
حرفه پزشکی
4
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
1323
%2.8