ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
181

كتابخانه عمومی شماره دو آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 18 مهر 1388
182

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388
183

كتابخانه عمومی شماره يك جهرم

جهرم (فارس)

عمومی

15712 6 شهریور 1390
184

كتابخانه عمومي شماره يك شهرستان آران و بيدگل

آران و بيدگل (اصفهان)

عمومی

12403 18 مهر 1388
185

كتابخانه عمومی شماره یك كازرون

كازرون (فارس)

عمومی

15710 13 مهر 1388
186

كتابخانه عمومی شندآباد

شبستر (آذربایجان شرقی)

عمومی

11860 4 شهریور 1389
187

كتابخانه عمومی شهداي قم

قم (قم)

عمومی

16892 19 تیر 1396
188

كتابخانه عمومي شهريار

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

19211 22 مرداد 1389
189

كتابخانه عمومي شهريار بناب

بناب (آذربایجان شرقی)

عمومی

16880 19 آذر 1388
190

كتابخانه عمومی شهید آوینی

بایگ (خراسان رضوي)

عمومی

9623 16 دی 1390
191

كتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری (ره)

نورآباد ممسنى (فارس)

عمومی

14052 23 مهر 1388
192

كتابخانه عمومی شهید باهنر

بروجرد (لرستان)

عمومی

11247 14 آبان 1388
193

كتابخانه عمومی شهید باهنر

صالح آباد (خراسان رضوي)

عمومی

10809 14 بهمن 1390
194

كتابخانه عمومی شهید باهنر

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

22874 19 بهمن 1390
195

كتابخانه عمومی شهید بهشتی

تربت حیدریه (خراسان رضوي)

عمومی

22407 18 بهمن 1390
196

كتابخانه عمومی شهید بهشتی مرند

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

1504 21 مرداد 1389
197

كتابخانه عمومی شهيد حميد باكري سردرود

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

10798 21 دی 1389
198

كتابخانه عمومی شهید ربانی بندر گز

كردكوی (گلستان)

عمومی

11562 2 آذر 1390
199

كتابخانه عمومی شهید رجائی

تربت جام (خراسان رضوي)

عمومی

20677 15 بهمن 1390
200

كتابخانه عمومی شهید مدرس

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

10916 12 اسفند 1390