ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

كتابخانه عمومي ابوريحان بيرونى

شیراز (فارس)

عمومی

18591 10 مهر 1388
2

كتابخانه عمومی ملا شفیع ارسنجانی

ارسنجان (فارس)

عمومی

10520 13 مهر 1388
3

كتابخانه عمومی شماره یك كازرون

كازرون (فارس)

عمومی

15710 13 مهر 1388
4

كتابخانه عمومی خرامه

شیراز (فارس)

عمومی

13013 13 مهر 1388
5

كتابخانه عمومي سعدى

شیراز (فارس)

عمومی

9182 18 مهر 1388
6

كتابخانه عمومی شماره دو آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 18 مهر 1388
7

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388
8

كتابخانه عمومی میمند

ميمند (فارس)

عمومی

14040 20 مهر 1388
9

كتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری (ره)

نورآباد ممسنى (فارس)

عمومی

14052 23 مهر 1388
10

كتابخانه عمومي اشكنان

اشكنان (فارس)

عمومی

12660 29 خرداد 1389
11

كتابخانه عمومی شماره يك جهرم

جهرم (فارس)

عمومی

15712 6 شهریور 1390
12

كتابخانه عبد الله خفیف

شیراز (فارس)

عمومی

10075 28 خرداد 1391
13

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س)

داراب (فارس)

حوزوی

3434 30 دی 1395
14

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) شیراز

شیراز (فارس)

حوزوی

2243 30 دی 1395
15

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س) گله دار

گله دار (فارس)

حوزوی

2566 4 بهمن 1395
16

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

گراش (فارس)

حوزوی

4786 4 بهمن 1395
17

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س) شیراز

شیراز (فارس)

حوزوی

2276 7 بهمن 1395
18

کتابخانه حوزه علمیه خواهران کوثر (س) آباده

آباده (فارس)

حوزوی

2239 8 بهمن 1395
19

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) استهبان

استهبان (فارس)

حوزوی

3028 10 بهمن 1395
20

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) کازرون

كازرون (فارس)

حوزوی

2356 10 بهمن 1395