ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

کتابخانه مدرسه علمیه الزهراء (ُس) مینودشت

مینودشت (گلستان)

حوزوی

2031 4 بهمن 1395
2

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) گرگان

گرگان (گلستان)

حوزوی

8730 4 بهمن 1395
3

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی صدر علی آباد کتول

علی آباد كتول (گلستان)

حوزوی

2399 4 بهمن 1395
4

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران خاتم الاوصیاء (ع) فاضل آباد

فاضل آباد (گلستان)

حوزوی

4446 4 بهمن 1395
5

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) بندر عباس

بندر عباس (هرمزگان)

حوزوی

13179 3 بهمن 1395
6

کتابخانه مدرسه علمیه قدسیه بهشهر

بهشهر (مازندران)

حوزوی

1724 4 بهمن 1395
7

کتابخانه مدرسه علمیه عصمتیه بابل

بابل (مازندران)

حوزوی

2667 4 بهمن 1395
8

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) بابل

بابل (مازندران)

حوزوی

4355 4 بهمن 1395
9

کتابخانه مدرسه علمیه فاطمیه (س) الیگودرز

اليگودرز (لرستان)

حوزوی

2593 4 بهمن 1395
10

کتابخانه حوزه علمیه خواهران کوثر (س) تویسرکان

تویسرکان (همدان)

حوزوی

4513 2 بهمن 1395
11

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس (س) آذر شهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

حوزوی

3415 30 دی 1395
12

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س) شیراز

شیراز (فارس)

حوزوی

2276 30 دی 1395
13

کتابخانه حوزه علمیه خواهران کوثر (س) آباده

آباده (فارس)

حوزوی

2239 30 دی 1395
14

کتابخانه حوزه علمیه خواهران الزهراء (س) شبستر

شبستر (آذربایجان شرقی)

حوزوی

2691 30 دی 1395
15

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهرا (س) اراک

اراک (مرکزی)

حوزوی

4020 28 دی 1395
16

کتابخانه حوزه علمیه فاطمة الزهرا (س) ورزنه

ورزنه (اصفهان)

حوزوی

3218 28 دی 1395
17

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس (س) ساری

ساری (مازندران)

حوزوی

3459 28 دی 1395
18

کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر تهران

تهران (تهران)

حوزوی

9365 27 دی 1395
19

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران ریحانة النبی (ص) تهران

تهران (تهران)

حوزوی

2656 27 دی 1395
20

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهرا (س) اهر

اهر (آذربایجان شرقی)

حوزوی

2003 27 دی 1395