3. آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ ۱ [ی‍ک‌] رش‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ زمینه خدمات شاخه فنی و حرفه‌ای - کاردانش کد آموزشی ۴ / ۳۵۹: حل تمرین‌ها و پرسش‌های کتاب درسی...

پدیدآورنده :

کتابخانه: سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (تهران)

موضوع : آم‍ار -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (م‍ت‍وس‍طه‌).,آم‍ار -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (م‍ت‍وس‍طه‌).,آم‍ار -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ (م‍ت‍وس‍طه‌).,آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (م‍ت‍وس‍طه‌).,آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (م‍ت‍وس‍طه‌).,آم‍ار و ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ (م‍ت‍وس‍طه‌).

رده :
‏‫‬‭
HA
۳۵
/
۱۵ ‭
/
م
‌۹
آ
۸