تعداد مدارک : 2656
مدارک شناخته شده : 2434
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
5
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1625
%66.8
C
علوم کمکی تاریخ
5
%0.2
D
تاریخ
243
%10.0
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
2
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
4
%0.2
G
جغرافیا
10
%0.4
H
علوم اجتماعی
68
%2.8
J
علوم سیاسی
15
%0.6
K
حقوق
14
%0.6
L
آموزش و پروش
23
%0.9
M
موسیقی
2
%0.1
N
هنرهای تجسمی
13
%0.5
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
245
%10.1
Q
علوم
36
%1.5
R
علوم پزشکی
71
%2.9
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
4
%0.2
T
فنآوری
12
%0.5
U
علوم نظامی
5
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
32
%1.3