تعداد مدارک : 16432
مدارک شناخته شده : 15819
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
837
%5.3
100
فلسفه و روانشناسی
1055
%6.7
200
دین
2008
%12.7
300
علوم اجتماعی
1794
%11.3
400
زبان
272
%1.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
906
%5.7
600
فناوری
1866
%11.8
700
هنرها
1126
%7.1
800
ادبیات (آثار ادبی)
4220
%26.7
900
جغرافیا و تاریخ
1735
%11.0