تعداد مدارک : 34048
مدارک شناخته شده : 31109
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
1590
%5.1
100
فلسفه و روانشناسی
1697
%5.5
200
دین
6442
%20.7
300
علوم اجتماعی
3779
%12.1
400
زبان
466
%1.5
500
علوم طبیعی و ریاضیات
1825
%5.9
600
فناوری
3160
%10.2
700
هنرها
1463
%4.7
800
ادبیات (آثار ادبی)
7134
%22.9
900
جغرافیا و تاریخ
3553
%11.4