تعداد مدارک : 19180
مدارک شناخته شده : 17308
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
1094
%6.3
100
فلسفه و روانشناسی
1041
%6.0
200
دین
3173
%18.3
300
علوم اجتماعی
2167
%12.5
400
زبان
269
%1.6
500
علوم طبیعی و ریاضیات
921
%5.3
600
فناوری
1865
%10.8
700
هنرها
1114
%6.4
800
ادبیات (آثار ادبی)
3863
%22.3
900
جغرافیا و تاریخ
1801
%10.4